کارال و مسئولیت های اجتماعی

"کارال همراه سلامتی" برای ما فقط یک شعار نیست. پیامی ست از ما به زمین و به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم. میدانیم که توانگری ما حاصل بخشندگی منابع طبیعت و حمایت جامعه بوده است. دیدگاه مان در این پیام محدود به حوزه کسب و کارمان نیست. ما یک شهروند حقوقی مسئول هستیم. وظیفه ما در کنار رشد کسب و کار، که خود یک مسئولیت اجتماعی بزرگ  است،  حمایت از زمین، فرهنگ و مردممان است. سلامتی در تمام مراحل کسب و کارمان اولویت ماست. ریشه کارال در سلامتی است.

و ثمره این ریشه پرقدرت، سلامتی، قدرت و سربلندی است.

مسئولیت اجتماعی کارال، از بدو تأسیس در قالب حمایت از اقشار آسیب پذیر، سلامت و بهداشت، حمایت از ورزش و فرهنگ و هنر، حفظ و غنی سازی طبیعت و ایجاد بستری امن برای پیشرفت اعضای خانواده کارال نمود یافته است.

میتوانید با مشاهده فعالیت کارال، با ما و مسئولیت هایمان بیشتر آشنا شوید.